Succesiuni

SUCCESIUNI

COMPETENȚA pentru dezbaterea succesiunii aparține notarului public care își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu.

 

            ACTE NECESARE:

 1. Certificat de deces
 2. Acte de stare civilă ale moștenitorilor
 3. Certificate de căsătorie și/sau de divorț dacă este cazul
 4. Declarații de opțiune succesorală, dacă există
 5. Testament, dacă există
 6. Acte de proprietate (contract de vânzare, contract de schimb, act de partaj, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.)
 7. Încheieri de intabulare în cartea funciară și documentație cadastrală (releveu, plan de amplasament), dacă imobilele care compun masa succesorală sunt intabulate în cartea funciară
 8. Certificat de atestare fiscală eliberat de direcția de impozite și taxe locale
 9. Certificat fiscal emis de ANAF
 10. Actul de concesiune și adeverința eliberată de administrația cimitirului în care este amplasat locul de veci
 11. Certificat de acționar, extrase de cont

 

Actele anterior menționate se vor prezenta în original. În funcție de specificul fiecărei succesiuni, pot fi solicitate de către notarul public și alte documente.

În vederea eliberării certificatului de moștenitor, notarul public va audia 2 martori, care l-au cunoscut pe defunct și care nu sunt rude cu acesta. Se pot acorda mai multe termene pentru completarea documentelor și audierea martorilor.