Autentificare CV (Contract vânzare-c.)

  1. Acte de identitate (C.I/B.I, carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini); în situația în care înstrăinătorul este o societate comercială, sunt necesare certificatul de înregistrare, certificat de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul, act constitutiv/statut, hotărâre AGA/decizia asociatului unic, certificat constatator, act de identitate administrator;
  2. certificat de căsătorie/divorț, dacă este cazul, convenție matrimonială
  3. Acte de proprietate (contract de vânzare, contract de schimb, act de partaj, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.)
  4. Încheieri de intabulare în cartea funciară și documentație cadastrală (releveu, plan de amplasament)
  5. Certificat de atestare fiscală eliberat de direcția de impozite și taxe locale în vederea înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil) – termen de valabilitate 30 de zile
  6. Adeverință emisă de asociația de proprietari (în cazul apartamentelor/spațiilor comerciale amplasate în condominii în care este constituită asociația de proprietari)
  7. Facturi utilități și dovada achitării acestora
  8. Certificat de performanță energetică
  9. Extras de carte funciară pentru autentificare (se obține prin intermediul biroului notarial, la cererea proprietarului)

Actele anterior menționate se vor prezenta în original, la momentul semnării contractului. În funcție de specificul fiecărui contract, pot fi solicitate de către notarul public și alte documente (ex: dovada achitării integrale a prețului, acord de înstrăinare emis de creditorul ipotecar, etc.)